Pabalsts bērnu vecākiem

Par dežūrgrupu slēgšanu

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

PII "Spārīte" noteikti papildus drošības pasākumi, lai samazinātu Covid19 izplatības riskus

Bērnu vecākiem ienākot pirmsskolas iestādē jāuzliek aizsargmaska