Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”

                      Bērni ir kā puķes Dieva pasaules dārzā,

                      Kas uz laiku uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai,

                      Bet aug un attīstās pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem…

                                                                                                    Z.Mauriņa

IESKATS "SPĀRITES" VĒSTURĒ: 

 • Bērnudārzs darbojas kopš 1972. gada. Sākotnēji tajā bija 4 grupas  ar 90 bērniem. Taču jau pirmajos gados bērnudārzs nespēja apmierināt pieprasījumu un  uzņemt visus bērnus, tādēļ steidzīgi tika celta piebūve  ar 50 vietām. Pirmā bērnudārza vadītāja  bija Rita Tkačenko.
 • 1997. gadā bērnudārzu apmeklē jau 140 bērni. Grupas ir pārpildītas, bērnudārzs strādā visu diennakti, jo tajā uzturas arī bērni no attālākajiem ciemiem – Kalnišķiem,  Pērkones, Jūrmalciema un Otaņķiem.
 • 1983. gadā par bērnudārza vadītāju sāk strādāt Daira Eglīte.
 • 1990. gadā Latvijā  sākas bērnudārzu krīze. Nīcas bērnudārzā darbojas tikai 3 grupas, kuras apmeklē 50 bērni.
 • 1992. gadā mūsu bērnudārzu savā pārziņā pārņem Nīcas pagasta padome.
 • 1997. gadā „Sorosa fonda- Latvija” organizētajā projektu konkursā Nīcas bērnudārzs no 115 pretendentiem ir  to 12 skaitā, kuros  tiek veidotas grupas pēc programmas „Soli pa solim” metodikas.
 • No 1997. – 2002. gadam visi bērnudārza pedagogi apgūst apmācību ASV pasniedzēju vadībā, darbam ar „Soli pa solim” programmu. Bērnudārzs saņem iespaidīgu materiālo atbalstu – tiek iekārtota programmas īstenošanai nepieciešamā vide.
 • 2000. gadā visi Latvijas bērnudārzi, pamatojoties uz grozījumiem Izglītības likumā, tiek pārdēvēti par pirmsskolas izglītības iestādēm.
 • 2008. gada 1. oktobrī par ziedojuma līdzekļiem , no kuriem 30 000 Ls ziedoja „Daugavas vanagi „ tiek atvērta vēl viena grupa 26 bērniem.
 • 2017. gadā iestāde iegūst Ekoskolas nosaukumu, bet no 2018. gada iegūst tiesības pie iestādes izlikt Ekoskolu Zaļo karogu.
 • 2019./2020. mācību gadā uzsākam bērnu apmācību pēc IZM jaunās mācību programmas, kura balstīta uz kompetenču pieeju izglītībā.

STRUKTŪRA UN DARBĪBA:

 • 2019/2020. mācību gadā pirmsskolas iestādi apmeklē 109 bērni.
 • Darbojas 5 bērnu grupas , kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5– 7 gadiem.
 • Katrā grupā ar bērniem strādā 2 pirmsskolas izglītības skolotājas un 1 skolotāja palīgs.
 • Par bērnu vispusīgu attīstību rūpējas mūzikas  un sporta skolotājas,  2 logopēdi, sociālais pedagogs, psihologs  un medmāsa.
 • Bērniem ar stājas traucējumiem notiek koriģējošās vingrošanas nodarbības.
 • Darbojas tautisko deju pulciņi.
 • Kopā par bērniem ik dienu rūpējas 14 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki.

TRADĪCIJAS:

 • Valsts svētku svinēšana.
 • Gadskārtu ierašu atzīmēšana.
 • Tematiski bērnu rīti, koncerti, konkursi.
 • Sporta pasākumi.
 • Veselības dienas.
 • Ekskursijas un pārgājieni.
 • Leļļu teātra izrāžu apmeklēšana.
 • Apkārtējās vides iepazīšana un izzināšana.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • Bērniem drošu un attīstošu vidi.
 • Veselīgu un sabalansētu ēdināšanu 3 reizes dienā.
 • Daudzveidīgas, interesantas , bērnu individualitātei atbilstošas nodarbības.
 • Bērnu sagatavošanu mācībām skolā.

VĒLAMIES SAGAIDĪT NO BĒRNA VECĀKIEM:

 • Pacietību, iejūtību un sapratni, īpaši bērniņam uzsākot apmeklēt pirmsskolu.
 • Ieinteresētību un līdzdarbošanos .
 • Godprātīgu attieksmi pret iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Atklātu dialogu un savstarpēju sapratni problēmsituāciju risināšanā.